Oudercommissie

De oudercommissie zet zich in voor kwalitatief goede kinderopvang. Ouders/verzorgers hebben namelijk wel degelijk iets te zeggen over zaken zoals kwaliteit, hygiëne, werkwijze van de leidsters, algemeen beleid. Wettelijk is geregeld dat een oudercommissie adviesbevoegdheden heeft. Zo kan de oudercommissie adviseren over voorgenomen besluiten van het management aangaande de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden, algemeen beleid op gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, prijzen, beleid m.b.t. spel en ontwikkelingsactiviteiten en het klachtenreglement.

De oudercommissie van Stichting Kinderopvang Oudenbosch probeert met behulp van dit adviesrecht de belangen van ouders/verzorgers met betrekking tot de opvang van hun kind(eren)te behartigen en hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ze proberen de kwaliteit van het uitvoerend werk op het Kinderdagverblijf Dikkie Dik, Kindercentrum Minoes en de Buitenschoolse Opvang (diverse locaties) te bewaken, door invloed uit te oefenen op het beleid, de betrokkenheid van ouders/verzorgers te stimuleren en de communicatie te bevorderen.

De oudercommissie vergadert ongeveer 1 keer per 6 weken aan de hand van een vooraf opgestelde agenda (ook ouders kunnen hiervoor onderwerpen aandragen). Bij deze vergaderingen is ook een leidinggevende van de Stichting kinderopvang Oudenbosch aanwezig. Zij voorziet de oudercommissie van informatie en kan hun vragen beantwoorden. De taken binnen de commissie zijn verdeeld. Er is een vaste voorzitter en secretaris en onderling worden de taken verdeeld die buiten de vergaderingen geregeld moeten worden, zoals: het schrijven van een stukje voor de nieuwsbrief, het helpen bij de kerstmarkt, of beoordelen van een jaarrekening.

Voor de leden van de oudercommissie vraagt het een kleine tijdsinvestering, maar het is ook erg leuk om samen met andere ouders betrokken te worden bij de gang van zaken rondom de kinderopvang van de kinderen. Voor het beste resultaat is het van belang dat de oudercommissie wordt vertegenwoordigd door ouders van alle groepen binnen de kinderopvang. Pas dan kan de oudercommissie zeer goed de gang van zaken volgen. De tijd staat niet stil, kinderen veranderen van groep en zo ook de vertegenwoordiging in de commissie. De oudercommissie is daarom altijd wel op zoek naar nieuwe leden.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie, dan kunt u zich via de mail  bij ons aanmelden. Twijfelt u nog of wilt u meer informatie, stel gerust uw vragen aan een van de huidige leden van de oudercommissie of woon vrijblijvend een vergadering bij.

 

De oudercommissie ziet uw aanmelding graag tegemoet.

 

De oudercommissie is te bereiken via oudercommissie@kinderopvang-oudenbosch.nl