Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017

 

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang
Dagopvang en Buitenschoolse opvang

 

ARTIKEL 1 – Definities 3
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 4
ARTIKEL 3 – Informatie verstrekking 4
ARTIKEL 4 – Aanmelding 4
ARTIKEL 5 – Aanbod 4,5
ARTIKEL 6 – De Overeenkomst 5
ARTIKEL 7 – Annulering 5
ARTIKEL 8 – Plaatsingsgesprek 5
ARTIKEL 9 – Duur en verlenging van de Overeenkomst 6
ARTIKEL 10 – Einde van de Overeenkomst 6
ARTIKEL 11 – Toegankelijkheid 6,7
ARTIKEL 12 – Wederzijdse verplichtingen 7
ARTIKEL 13 – Verplichtingen van de Ondernemer 7
ARTIKEL 14 – Verplichtingen van de Ouder 7
ARTIKEL 15 – Wijziging van de Overeenkomst 7, 8
ARTIKEL 16 – De prijs en wijzigingen van de prijs 8
ARTIKEL 17 – De betaling / niet-tijdige betaling 8
ARTIKEL 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 9
ARTIKEL 19 – Klachtenprocedure 9
ARTIKEL 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor kinderopvang  

9

ARTIKEL 21 – Aanvullingen 10
ARTIKEL 22 – Wijziging van deze voorwaarden 10
 

BIJLAGE 1

 

– Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer

 

11

Aanvangsdatum: De overeengekomen datum waarop de Kinderopvang aanvangt.
Buitenschoolse opvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties.
Dagopvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen.
Geschillencommissie: De Geschillencommissie kinderopvang.
Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.
Kindercentrum: Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt (anders dan gastouderopvang).
Kinderopvang: Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor de kinderen begint.
Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die een kindercentrum exploiteert.
Ouder: De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het kind op wie de kinderopvang betrekking heeft
Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders wiens kinderen in het kindercentrum worden opgevangen
Overeenkomst: De overeenkomst van de kinderopvang tussen de ouder en de ondernemer.
Partijen: De ondernemer en de ouder.
Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daartegen verzet.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de
 2. De Overeenkomst wordt gesloten tussen de Ondernemer en de ouder

ARTIKEL 3 – Informatie verstrekking

 

 1. Indien een Ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn kind in een Kindercentrum, verstrekt de Ondernemer de Ouder een informatiepakket, waarin de Ondernemer een omschrijving van de dienstverlening in het Kindercentrum verstrekt, die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn oriëntatie op de markt in staat te stellen een nadere keus te maken tussen verschillende
 2. Het informatiepakket wordt Schriftelijk verstrekt en bevat ten minste de elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage
 3. Na kennisname van het informatiepakket heeft de Ouder de mogelijkheid zich aan te melden bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Kinderopvang.

ARTIKEL 4 – Aanmelding

 

 1. De Ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Dagopvang of Buitenschoolse opvang voor zijn kind(eren) voor een bepaalde
 2. Op het inschrijfformulier geeft de Ouder aan of hij ermee instemt dat het in artikel 5 bedoelde aanbod en/of de Algemene Voorwaarden eventueel elektronisch aan hem worden
 3. De Ondernemer bevestigt Schriftelijk de ontvangst van de
 4. Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van de Ondernemer van
 5. De aanmelding verplicht noch de Ouder noch de Ondernemer tot het aangaan van een De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de Ouder aan de Ondernemer om een aanbod te doen met betrekking tot een overeenkomst tot het verlenen van Kinderopvang.
 6. Na ontvangst van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder direct een aanbod Het is ook mogelijk dat de Ondernemer de Ouder op een wachtlijst plaatst.
 7. Bij plaatsing op een wachtlijst stelt de Ondernemer de Ouder hiervan Schriftelijk in kennis. Zodra een Ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, zal de Ondernemer de Ouder alsnog een aanbod als bedoeld in artikel 5 doen.

ARTIKEL 5 – Aanbod

 

 1. Naar aanleiding van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder een aanbod
 2. Het aanbod bevat gegevens over de Ondernemer, een omschrijving van zijn dienstverlening, alle elementen genoemd in bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen, alsmede:
  * de (vermoedelijke) naam en (vermoedelijke) geboortedatum van het kind;
  * de beschikbare Aanvangsdatum;
  * de beschikbare opvangsoort en de beschikbare locatie;
  * de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, mits de Ouder daarom bij aanmelding heeft verzocht en de
  ondernemer beschikt over de mogelijkheden daartoe;
  * de prijs behorende bij het aanbod;
  * de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen;
  * de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
  * de looptijd van de Overeenkomst;
  * de geldende opzegtermijnen;
  * de reactietermijn met betrekking tot het aanbod;
  * een verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;
  * een dagtekening
 3. Het aanbod vindt Schriftelijk plaats en gaat vergezeld van de Algemene
 4. Het aanbod, voor aanvaarding waarvan de Ondernemer de Ouder een redelijk termijn stelt, is gedurende de reactietermijn Indien de reactietermijn is verstreken vervalt het aanbod.

ARTIKEL 3 – Informatie verstrekking

 

 1. Indien een Ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn kind in een Kindercentrum, verstrekt de Ondernemer de Ouder een informatiepakket, waarin de Ondernemer een omschrijving van de dienstverlening in het Kindercentrum verstrekt, die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn oriëntatie op de markt in staat te stellen een nadere keus te maken tussen verschillende
 2. Het informatiepakket wordt Schriftelijk verstrekt en bevat ten minste de elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage
 3. Na kennisname van het informatiepakket heeft de Ouder de mogelijkheid zich aan temelden bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor

ARTIKEL 4 – Aanmelding

 

 1. De Ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Dagopvang of Buitenschoolse opvang voor zijn kind(eren) voor een bepaalde
 2. Op het inschrijfformulier geeft de Ouder aan of hij ermee instemt dat het in artikel 5 bedoelde aanbod en/of de Algemene Voorwaarden eventueel elektronisch aan hem worden
 3. De Ondernemer bevestigt Schriftelijk de ontvangst van de
 4. Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van de Ondernemer van
 5. De aanmelding verplicht noch de Ouder noch de Ondernemer tot het aangaan van een De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de Ouder aan de Ondernemer om een aanbod te doen met betrekking tot een overeenkomst tot het verlenen van Kinderopvang.
 6. Na ontvangst van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder direct een aanbod Het is ook mogelijk dat de Ondernemer de Ouder op een wachtlijst plaatst.
 7. Bij plaatsing op een wachtlijst stelt de Ondernemer de Ouder hiervan Schriftelijk in kennis. Zodra een Ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, zal de Ondernemer de Ouder alsnog een aanbod als bedoeld in artikel 5

ARTIKEL 5 – Aanbod

 

 1. Naar aanleiding van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder een aanbod
 2. Het aanbod bevat gegevens over de Ondernemer, een omschrijving van zijndienstverlening,

alle elementen genoemd in bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen, alsmede:

 • de (vermoedelijke) naam en (vermoedelijke) geboortedatum van het kind;
 • de beschikbare Aanvangsdatum;
 • de beschikbare opvangsoort en de beschikbare locatie;
 • de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, mits de Ouder daarom bij aanmelding heeft verzocht en de Ondernemer beschiktover de mogelijkheden daartoe;

de prijs behorende bij het aanbod;

ARTIKEL 6 – De Overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder van het door de Ondernemer gedane
 2. De Ouder aanvaardt het aanbod De datum waarop de aanvaarding door de Ondernemer is ontvangen, is de Ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding
 4. Binnen het kader van de overeenkomst komt de ondernemer de vrijheid toe de Kinderopvang naar eigen inzicht in te vullen.

ARTIKEL 7 – Annulering

 

 1. De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de Ingangsdatum totde
 2. De Ouder is voor annulering kosten
 3. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de Ouder geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4 sub a.

ARTIKEL 8 – Plaatsingsgesprek

 

 1. De Ondernemer nodigt de Ouder tijdig voor de Aanvangsdatum uit voor een
 2. In dit gesprek komt het volgende aan de orde:
  1. De voor de Kinderopvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder en zijn kind; waaronder de benodigde Burger Service Nummer(s).
  2. De aanvang en duur van de wenperiode;
  3. De algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en dergelijke);
  4. De individuele wensen van de Ouder en dat daarmee rekening gehouden wordt voor zover dit redelijk mogelijk is;
  5. De wijze van communicatie;
  6. Het maken van uitstapjes;
  7. Het maken van foto’s en/of video’s van het kind;
  8. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ouder voor schade veroorzaakt door zijn En daarnaast, in geval van Buitenschoolse opvang:
  9. De elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, onder 5 sub

De Ondernemer bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken Schriftelijk aan de Ouder.

ARTIKEL 9 – Duur en verlenging van de Overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van het overeengekomen type
 2. De maximale termijn voor Dagopvang duurt tot de leeftijd waarop het kind basisonderwijs
 3. De maximale termijn voor Buitenschoolse opvang duurt van de leeftijd dat het kind basisonderwijs kan volgen, tot de dag waarop het voortgezet onderwijs voor het kind
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen een kortere duur overeenkomen van maximaal één
 5. Na afloop van de Overeenkomst die conform lid 4 is aangegaan voor een kortere duur dan de maximale termijn, kunnen Partijen de Overeenkomst Verlenging vindt niet stilzwijgend plaats.
 6. Een verlenging van de Overeenkomst wordt Schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 10 – Einde van de overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomst opgenomen
 2. Daarnaast eindigt de Overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van
 3. De Ondernemer is slechts bevoegd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:
  a. De situatie dat de Ouder gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting;
  b. Voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a en c;
  c. De situatie genoemd in artikel 11 lid 2 sub b;
  d. De omstandigheid dat de Ondernemer vanwege een niet aan hem toerekenbare oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de Overeenkomst uit te voeren;
  e. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar
 4. Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere Partij gerichte gemotiveerde Schriftelijke verklaring en:
  a. met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door de Ouder;
  b. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één maand bedraagt, in geval van opzegging door de Ondernemer;
  c. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door de Ondernemer op grond van artikel 10 lid 3 onder a.
 5. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Ouder De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de Ouder of de Ondernemer de verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief, op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is verstuurd of op de datum waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere datum is genoemd.
 6. Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door opzegging, eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden van het kind.

ARTIKEL 11- Toegankelijkheid

 

 1. De locatie waar het kind is geplaatst, is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Ondernemer en
 2. De Ondernemer heeft het recht het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie te weigeren voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht en het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden Bijvoorbeeld omdat:
  a. Het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is;
  b. Het kind en/of de Ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht;
  c. De opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of
 3. In geval de Ondernemer het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie weigert, treedt de Ondernemer met de Ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle Partijen acceptabele oplossing voor de
 4. Indien de Ouder het niet eens is met de beslissing van artikel 11 lid 2 om toegang te weigeren en het overleg met de Ondernemer niet tot een oplossing heeft geleid, kan hij deze beslissing aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil volgens de verkorte procedure als bedoeld in het Reglement van de geschillencommissie Kinderopvang te
 5. Tijdens de verkorte procedure mag de Ondernemer de plaats niet opzeggen.

ARTIKEL 12 – Wederzijdse verplichtingen

 

 1. Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het
 2. Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijze aan elkaar over:
  a. Bij Dagopvang: de Ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en de Ondernemer bij het ophalen, tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden
  b. Bij Buitenschoolse opvang: de wijze waarop het kind naar de Buitenschoolse opvangkomt en deze verlaat, bepaalt de overgang van verantwoordelijkheid voor het Partijen maken hierover Schriftelijk afspraken.

ARTIKEL 13 – Verplichtingen van de Ondernemer

 

 1. De Ondernemer is op grond van de Overeenkomst gehouden om Kinderopvang te leveren onder de overeengekomen
 2. De ondernemer staat er voor in dat:
  • De Kinderopvang die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt:
   • overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving;
   • verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal;
  • Een Kindercentrum dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, geschikt is voor een verantwoorde opvang van kinderen, zowel wat betreft personele als materiële Een nadere regeling van de wijze waarop de Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 1 is vastgelegd in bijlage 1. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De Ondernemer houdt rekening met de individuele wensen van de Ouder voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

ARTIKEL 14 – Verplichtingen van de Ouder

 

 1. De Ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind reeds bij de
 2. De Ouder draagt zorg dat de Ondernemer beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de
 3. De Ouder houdt zich aan de regels die binnen het Kindercentrum
 4. De Ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de Overeenkomst van de zijde van de Ondernemer verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook onthoudt.
 5. De Ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en
 6. De Ondernemer legt de bevoegdheid van anderen dan de Ouders om het kind van de Kinderopvang te halen schriftelijk vast indien de Ouder daarom
 7. De Ouder betaalt de Ondernemer conform de daarover gemaakte afspraken en binnen de betalingstermijn, althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 15 – Wijzigingen van de Overeenkomst

 

 1. De Ondernemer heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteitvan de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengen.
 2. Wijzigingen van de Overeenkomst kondigt de ondernemer tijdig van te voren aan, met een termijn die minimaal één maand
 3. In het geval dat de wijziging van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de te verlenen Kinderopvang, dan heeft de Ouder de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking treedt.

ARTIKEL 16 – De prijs en wijziging van de prijs

 

 1. De prijs die de Ouder voor de Kinderopvang moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
 2. De Ondernemer is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie maanden na de Ingangsdatum aan te passen, waaronder te De Ondernemer kondigt een dergelijke prijswijzigingen van te voren aan. De prijswijziging gaat niet eerder in dan één kalendermaand, vermeerderd met één week na de aankondiging.

ARTIKEL 17 – De betaling / Niet-tijdige betaling

 

 1. De Ouder betaalt op basis van een Schriftelijke factuur en uiterlijk op de factuur vermelde Een eventueel beroep op een gestelde borg staat gelijk aan een betaling. De factuur wordt kosteloos verstrekt.
 2. Indien een Ouder betaalt aan een door de Ondernemer aangewezen derde geldt dit voor de Ouder als bevrijdende De aanwijzing door de Ouder van een derde die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan de aansprakelijkheid van de Ouder voor (tijdige) betaling in de weg. Een eventuele betaling door een derde voor de Ouder geldt wel als een bevrijdende betaling door die Ouder.
 3. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de Ouder van rechtswege in verzuim.
 4. De Ondernemer zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een Schriftelijke betalingsherinnering en geeft de Ouder de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te Verder waarschuwt de Ondernemer de Ouder in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van de Ondernemer op grond van 10 lid 3 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen vóór de datum waarop die bevoegdheid ontstaat zijn verzonden.
 1. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke grenzen.
 2. Door de Ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld van de Ouder af te dwingen, kunnen aan de Ouder in rekening worden gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen
 3. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande schulden.

ARTIKEL 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst.
 2. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de Overeenkomst, niet tegenstaande de bevoegdheid van de Geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 20 om van een in dat artikel genoemd geschil kennis te nemen.

ARTIKEL 19 – Klachtenprocedure

 

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten Schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de De Ouder moet de klacht indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.
 2. De Ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure heeft de Oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de Wet Kinderopvang.
 3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 20.

ARTIKEL 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang

 

 1. Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Ouder zijn klacht eerst bij de Ondernemer heeft ingediend.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de Ouder de klacht bij de Ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze Indien de Ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Ouder Schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 21 – Aanvullingen

 

Individuele aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten Schriftelijk tussen de Ondernemer en de Ouder overeengekomen worden.

ARTIKEL 22 – Wijziging van deze voorwaarden

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Brancheorganisatie Brancheorganisatie Kinderopvang kan haar algemene Voorwaarden voor kinderopvang wijzigen en herzien.
 2. De Ondernemer is gerechtigd om de Overeenkomst in die zin eenzijdig te wijzigen, dat daarop de meest recente versie van de door de Brancheorganisatie Kinderopvang vastgestelde Algemene Voorwaarden Kinderopvang van toepassing worden De Ouder verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden met een dergelijke wijziging akkoord.
 3. De Ondernemer informeert de Ouder Schriftelijk over een wijziging van de Algemene voorwaarden.
 4. De wijzigingen treden 1 maand en één week na deze kennisgeving, of op een latere datum als dit in de kennisgeving vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.
 5. In het geval dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst dan heeft de Ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt.

Bijlage 1

 

Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer uit artikel 13 van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang – Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016.

De Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 2 door er onder meer voor zorg te dragen dat de onderneming beschikt over:

 1. Een pedagogisch beleidsplan dat de kenmerkende wijze van omgang met kinderen en hun ouders omschrijft;
 2. Reglementen/stukken die het beleid weergeven met betrekking tot hygiëne, veiligheid, kindermishandeling, medisch handelen, ziekte en privacy;
 3. Een reglement dat het functioneren van de Oudercommissie regelt;
 4. Een reglement dat de klachtenprocedure regelt;
 5. Een overzicht van, dan wel informatie over, de volgende elementen van de kinderopvang:
  1. soort opvang, mogelijkheden voor flexibele opvang en eventuele extradiensten;
  2. informatie aangaande de groep, de getalsverhouding tussen groepsleiding en het aantal kinderen per leeftijdscategorie, en de beschikbare ruimte;
  3. informatie-uitwisseling, vorm en frequentie, waaronder het aantal oudergesprekken dat in principe per jaar plaatsvindt;
  4. de te verstrekken voeding;
  5. mogelijkheden voor het maken van specifieke afspraken over ontwikkeling, verzorging en voeding;
  6. openingstijden en -dagen en eventueel verplichte minimumafname;
  7. de tijden waarop de kinderen worden ontvangen en de opvang verlaten;
  8. in geval van Buitenschoolse opvang:
   • de mogelijkheden tot het deelnemen aan externe activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport of
   • de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen school en Kindercentrum of school en externe activiteit, zoals de wijze van vervoer, al dan niet onder
   • de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen Kindercentrum en thuis, of externe activiteit en thuis, zoals het al dan niet zelfstandig naar huis
   • de opvang tijdens vakantiedagen en extra vrije dagen van de
  9. de plaatsingsprocedure;
  10. de aard en omvang van de wenperiode;
  11. een eventueel reglement waarin de huisregels van het Kindercentrum zijn vastgelegd;
  12. de geldende prijs;
  13. de wijze van betaling en eventuele meerkosten bij afwijkende betalingswijzen;
  14. de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
  15. de inschrijfvoorwaarden, waaronder de inschrijfkosten;
  16. de geldende opzegtermijnen

Bijlage 2; toelichting van de ondernemer
Bij de gegevens van het opvangcontract wordt in aanmerking genomen dat:
 De Stichting zich onder meer ten doel stelt kinderopvang te verzorgen in een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang of tussenschoolseopvang ruimte.
 Ouder(s)/verz. met deze overeenkomst kinderopvang inhuren voor genoemd kind.
 De Stichting aan deze ouder(s)/verz. tegen betaling dagdelen van een kindplaats in het onder haar verantwoordelijkheid bestuurd kinderdagverblijf, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang ruimte ter beschikking stelt voor de opvang en verzorging van het kind van deze ouder(s)/verz.
Begripsbepaling.
In dit contract wordt verstaan onder :
 Kindplaats: De plaats en de verzorging die vereist is voor een kind in de leeftijd van 0-4 jaar (kinderdagverblijf of peuteropvang) of 4-12 jaar (buitenschoolse opvang).
 Dagdeel Kinderdagverblijf (KDV): Een periode van een werkdag. Een werkdag bestaat uit twee dagdelen, te weten van 7.15 u. – 12.45 u en van 12.45 u. – 18.15 u. Afname vanaf 07.00 of tot 18.30 uur is bespreekbaar. Een werkweek bestaat uit tien dagdelen.
 Dagdeel Voorschoolse- (VSO-, Nachoolse- (NSO) of Buitenschoolse opvang (BSO): Een periode van een werkdag. Bij VSO betreft het de periode van 7.15 u. tot aanvang schooltijd. Bij NSO betreft het de periode van einde schooltijd tot 18.15 u. Afname vanaf 07.00 of tot tot 18.30 uur is bespreekbaar. Bij een lange dag vrije middag (bijvoorbeeld woensdag of vrijdag) betreft dit een langere periode NSO. Indien zowel VSO als NSO op 1 dag worden afgenomen dan heet dit BSO.
 Eventuele vervoerskosten van en/of naar school zijn bij de uurprijs inbegrepen.
 KDV, VSO, NSO en BSO kan worden afgenomen inclusief schoolvakanties, exclusief schoolvakanties, uitsluitend in de schoolvakanties of flexibel. Dit staat op het contract vermeld.
 Dagdeel Peuteropvang: Een periode van een werkdag, uitsluitend in de schoolweken. Een werkdag bestaat uit twee dagdelen, te weten van 09.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 15.30 uur.
 Dagdeel Tussenschoolse opvang (TSO): Een periode van een werkdag uitsluitend in de schoolweken overeenkomstig met de lunchpauze van de school waar het kind verblijft. TSO kan afgenomen worden in vaste cyclus en op incidentele basis.
 Ouder(s), voogden en/of verzorger(s/sters), van wie het kind opvang behoeft.
 Werkdagen: De dagen van een week, uitgezonderd: a. een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag b. feestdagen volgens de CAO kinderopvang c. tussentijdse sluiting van maximaal 5 dagen per jaar.
Contractperiode:
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. Opzeggen dient online te gebeuren in het ouderportaal.
Invulling:
Het aantal kinderen per dagdeel stemt overeen met de in de CAO vastgestelde normen. Het kind kan gedurende alle werkdagen van een jaar verblijven in het kinderdagverblijf met een minimum van 2 dagdelen per week en/of buitenschoolse opvang met een minimum van 1 dagdeel per week.
13
Extra dagdelen/studiedagen:
Extra dagdelen en/of studiedagen (extra vrije dagen vanuit de school) zijn niet meegerekend in het aantal uren waarvoor dit contract bestaat en dienen extra te worden aangevraagd.
Betaling:
De ouder(s)/verz. verplichten zich aan de Stichting de op het voorblad genoemde kosten per maand te betalen door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso en ervoor te zorgen dat er te allen tijde voldoende saldo op de opgegeven rekening staat teneinde deze kosten maandelijks te kunnen incasseren. Wanneer de betaling niet tijdig plaats kan vinden en een tweede incasso poging ook geen resultaat heeft, wordt de vordering uit handen gegeven.
Zie verder het huishoudelijk reglement. …/…..
Aanpassing prijs:
De uurprijs van de opvang kan jaarlijks worden aangepast. Aanpassing gebeurt op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de ontwikkelingen in de Kinderopvang. De prijsaanpassing wordt schriftelijk 1 maand voor de ingangsdatum meegedeeld.
Niet vervullen van de kindplaats:
Indien de ouder(s)/verz. het aantal dagdelen van de overeengekomen kindplaats niet daadwerkelijk gebruikt, is desondanks het overeengekomen bedrag volledig verschuldigd per kindplaats door de ouder(s)/verz..
Annulering:
Wanneer na ondertekening van dit contract de plaats (evt. deels) wordt geannuleerd binnen 1 maand voor ingangsdatum van het contract, zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht t.b.v. de kosten voor één maand.
Beëindiging overeenkomst:
De overeenkomst eindigt evenwel van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is op het moment dat het kind de basisschoolleeftijd (kinderdagverblijf) dan wel middelbare schoolleeftijd (buitenschoolse opvang) heeft bereikt, alsook bij het overlijden van het kind.
Aansprakelijkheid:
De Stichting zal een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de Stichting, sluit de Stichting iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde aansprakelijkheidsverzekering en daadwerkelijk door de assuradeuren zal worden vergoed.
Huishoudelijke regels:
De ouder(s)/verz. zijn gehouden de huishoudelijke regels van het kinderdagverblijf te volgen. Deze huisregels / informatieboekje worden bij het aanname gesprek verstrekt en besproken. In dit huishoudelijk reglement zijn ook de algemene voorwaarden opgenomen. Het huishoudelijk reglement is ook terug te vinden op www.kinderopvangoudenbosch.nl
Contractanten kunnen in bepaalde gevallen afwijken van hetgeen hierin vermeld staat. Deze afwijkingen worden, na overleg met de Stichting en de ouder(s)/verz. schriftelijk vastgelegd.
14
Geschillen:
Alle geschillen, die uit dit contract voortvloeien, zullen worden berecht door een bevoegd Rechter. In die gevallen, waarin de basisovereenkomst niet voorziet, streven de partijen naar het bereiken van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid. Problemen van deze aard kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Zie verder huishoudelijk reglement.  algemene-voorwaarden-kinderopvang

 • Grid Title 1

 • Grid Title 2

 • Grid Title 3